Ngành nghề đào tạo
Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, ...
* Mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề học sinh có kiến thức chuyên môn về Kinh tế - xã hội, Tài chánh – tiền tệ, Kế toán, kiểm toán thực hiện được nghiệp vụ kế toán giao dịch. Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiển. Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Khóa học huấn luyện cho người học nghề có kiến thức chuyên ngành về khách sạn và các nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ chuyên môn...