Đôi ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

(16/10/2020)

1. Quyết định các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường  XEM CHI TIẾT

2. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường.