Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Phòng Tổ Chức - Hành Chính Quản Trị
(09/03/2011)

A. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các mặt công tác về Tổ chức - Hành chính, công tác bố trí nhân sự, các chế độ quản lý nhân sự, các chế độ chính sách quản lý lao động, tiền lương và công tác thi đua khen thưởng viên chức, nhân viên. Đào tạo bồi dưỡng viên chức, gởi thi tuyển, xét tuyển viên chức và thực hiện việc đánh giá viên chức hàng năm;

b) Giúp Hiệu trưởng các mặt về công tác quản trị, về đời sống ăn, ở, đi lại, y tế và các dịch vụ xã hội khác trong nhà trường. Lập kế hoạch hàng năm trong toàn trường về mua săm trang thiết bị văn phòng, sữa chữa, cải tạo cơ sở vật chất;

c) Tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư lưu trữ, công tác lễ tân và khánh tiết, công tác thường trực và bảo vệ trường;

d) Tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng, các chinh sách chế độ quyền lợi đối với viên chức, nhân viên do Nhà nước quy định;

e) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

B. Tổ chức nhân sự:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

(@caodangnghekg.edu.vn)

1

Nguyễn Khánh Du

Trưởng phòng

Phụ trách quản lý công việc chung của phòng

nkdu

2

Ngô Văn Nhịp

Phó trưởng phòng

Phụ trách hành chính quản trị và thi đua khen thưởng

nvnhip

 

3

Ngô Thị Ngọc Hoa

Phó trưởng phòng

Quản lý hồ sơ viên chức và nhân viên, theo dõi BHXH, theo dõi chính sách lao động tiền lương

ntnhoa

4

Huỳnh Thị Hồng Vân

Nhân viên

Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ

 

5 Nguyễn Hoàng Tuấn Nhân viên hợp đồng  
6 Nhan Tùy Duy Nhân viên hợp đồng  
7 Phan Thị Tịnh Nhân viên hợp đồng  
8 Trần Thị Tỵ Nhân viên hợp đồng  
9 Trương Trung Hưng Nhân viên hợp đồng  
10 Nguyễn Thị Thúy Nga Nhân viên hợp đồng  
11 Đăng Văn Dương Nhân viên hợp đồng KTX  

 

C. Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 02973.814946

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1299660741