Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Mở các lớp huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động
(15/09/2016)

Mức giá áp dụng cho các đơn vị ngoài tỉnh

HIỆU TRƯỞNG

         Đã ký

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1473949515