Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp Nâng cao kiến thức chuyên môn tại Trường CĐN Kiên Giang
(15/01/2019)

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1547556713